คลังเก็บ: บริการของเรา

บ้านเกาะปันหยี อ.เมืองพังงา เป็นหมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณในการดำเนนิงานหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว จากงบยุทธศาสตร์จังหวัด โดยมีผลิตภัณฑ์โอทอปที่ขึ้นชื่อ ได้แก่มุกพังงา และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามจำนวนมาก