คลังเก็บ: บริการของเรา

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านคลองบอน ประจำปี 2559 ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว ได้ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป็นจุดเรียนรู้ให้กับบุคคลทั่วไปทั้งนักเรียน และต่างชาติ

หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านคลองบอน หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และร่วมกันหาแนวทางพัฒนาทำให้คนในหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น