คลังเก็บ: บริการของเรา

นายสมพงษ์ พรผล ได้ก่อร่างสร้างตัวโดยยึดอาชีพทำนา สวนยางพารา ไม้ผลและพืชหมุนเวียน พืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา เป็ดเป็นอาหารลดรายจ่ายในครัวเรือน และนำผลผลิตที่เหลือไปขายในตลาดชุมชน มุ่งมั่นส่งลูกทุกคนได้เรียนหนังสือจนจบปริญญา (ตรี โท) และมีงานที่ดีในสังคมถึง ๕

บ้านตีนเป็ดหมู่ที่ 2 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา มีประชากรทั้งหมด 115 ครัวเรือน 426 คน บ้านตีนเป็ดเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เดิมประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำเหมืองแร่ หลังจากราคาแร่ตกต่ำ จึงได้หันมาประกอบอาชีพด้านการเกษตรการปลูกยางพา

พังงา : สร้อยคอมุกรุ่งแสงตะวัน ไข่มุกสีขาว เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเลิศและความมีอุดมคติ ไข่มุกสีดำ เป็นตัวแทนของผู้มีปรัชญา และไข่มุกสีชมพูเป็นตัวแทนของความสวยงามไข่มุกเกิดในเนื้อของหอยมุกซึ่งเป็นหอยสองฝามีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม ไข่มุกที่เกิดตามธรรมชาติ

งวงตาลหอมภูตาล พังงา : นางดวงแก้ว รอดบน อายุ 57 ปี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มภูตาล บ้านหานบัว ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา กล่าวว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มภูตาล ซึ่งเป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของสมาชิกที่สนใจในงานหัตถกรรมและเห็นประโ

พังงา : “ขมิ้น” จาก ต.ถ้ำทองหลาง จ.พังงา เป็นที่ยอมรับถึงความเป็นที่สุดของคุณภาพ และความปลอดภัยไร้สารเคมี เนื่องจากขั้นตอนการปลูกเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ถ่ายทอดกันจากรุ่นสู่รุ่น ผสมกับเทคโนโลยีทันสมัยได้อย่างกลมกลืน ซึ่งทุกวันนี้ ได้พัฒนาด้วยการแปรรูปผลิตภ

พังงา : ผ้าทอซาโอริ เอกลักษณ์/จุดเด่นผลิตภัณฑ์ลักษณะที่โดดเด่นศิลปะของการทอผ้าด้วยมือแบบซาโอริ เป็นการทอผ้ารูปแบบใหม่ของชาวญี่ปุ่นโดย นางมิซาโอ๊ะ โจ ( Mrs Misao Jo) แห่งเมืองโอซาก้า เป็นผู้คิดค้นขึ้น ในปี พ.ศ.2511 ปรัชญาการทอผ้าแบบซาโอริ ได้ยึดหลักแนวค

นายอเนก จิวะรัตน์ ด้วยยึดประกอบอาชีพเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งยังเป็นผู้นำที่มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง ส่งให้ “โกบั๊ก” นายอเนก จีวะรัตน์ เกษตรกรแห่ง อ.กะปง จ.พังงา ได้นำความรู้ถ่ายทอดให้แก่ชุมชนได้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อให้เป็นนวัตกรรมชุมชนท