หลักการข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)

ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)

     ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)  คือ ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมระดับหมู่บ้านเป็นข้อมูลในระดับหมู่บ้านที่แสดงให้เห็นสภาพทั่วไป และสภาพปัญหาของหมู่บ้านในชนบทด้านต่าง ๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สุขภาพและอนามัย ความรู้และการศึกษา การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน สภาพแรงงาน ยาเสพติด และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หลักการ  ข้อมูล กชช.2ค เป็นข้อมูลที่ต้องดำเนินการจัดเก็บทุก 2 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2530 โดยการจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์จากผู้นำท้องถิ่นในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด ตามลำดับ

มติคณะรัฐมนตรี  คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2530  ให้มีการจัดเก็บข้อมูล กชช.2ค ผนวก ข้อมูล จปฐ. (ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน) เป็นประจำทุกสองปี ตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นไป

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ข้อมูล กชช.2ค เป็นเครื่องมือในการสำรวจสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านทั่วประเทศ และเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูล กชช.2ค ในการวางแผนการติดตามและประเมินผลการพัฒนาชนบท และเพื่อใช้ข้อมูล กชช.2ค ในการจัดระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน เพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาของแต่ละจังหวัด อำเภอ และตำบล

เครื่องชี้วัดและแบบสอบถามข้อมูล กชช.2ค ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11

1. แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 8 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1  โครงสร้างพื้นฐาน

ส่วนที่ 2  สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ส่วนที่ 3  สุขภาวะ

ส่วนที่ 4  ความรู้และการศึกษา

ส่วนที่ 5  การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน

ส่วนที่ 6  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ 7  ภัยพิบัติและความเสี่ยงของชุมชน

ส่วนที่ 8  ความเห็นของนายก อบต. นายกเทศบาลตำบล

 2. ตัวชี้วัดข้อมูล กชช.2ค

  พื้นที่ดำเนินการจัดเก็บ  ทุกหมู่บ้านในเขตชนบท

 ระดับคะแนนตัวชี้วัด  มี 3 ระดับ ดังนี้

1. ถ้าได้ 1 คะแนน หมายถึง  ตัวชี้วัดนั้นมีปัญหามาก (ต่ำกว่าเกณฑ์)

2. ถ้าได้ 2 คะแนน หมายถึง  ตัวชี้วัดนั้นมีปัญหาปานกลาง (อยู่ในเกณฑ์)

3. ถ้าได้ 3 คะแนน หมายถึง  ตัวชี้วัดนั้นมีปัญหาน้อย/ไม่มีปัญหา (สูงกว่าเกณฑ์)

การจัดระดับการพัฒนาหมู่บ้าน กำหนดเกณฑ์ไว้ ดังนี้

 หมุู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1  (หมู่บ้านล้าหลัง) ได้ 1 คะแนน จำนวน 11-33 ตัวชี้วัด

 หมุู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 2  (หมู่บ้านปานกลาง) ได้ 1 คะแนน จำนวน 6-10 ตัวชี้วัด

 หมุู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 3  (หมู่บ้านก้าวหน้า) ได้ 1 คะแนน จำนวน 0-5 ตัวชี้วัด

 ความสำคัญ

ข้อมูล กชช.2ค เป็นข้อมูลกลางของประเทศ ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารการพัฒนาชนบทและยังเป็นข้อมูลชุดเดียวที่จัดเก็บทุกหมู่บ้านทั่วประเทศที่มีอยู่ในขณะนี้โดยมีการนำข้อมูล กชช.2ค มาใช้ประโยชน์ทั้งในระดับนโยบายและการแปลงสู่การปฏิบัติของส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

ประโยชน์ของข้อมูล

1. ประชาชนแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ สามารถทราบถึงคุณภาพชีวิตสภาพความเป็นอยู่และสภาพของปัญหาหมู่บ้าน/ชุมชนตนเองว่าเป็นอย่างไร ควรแก้ไขในเรื่องใดบ้าง

2. ภาคราชการและภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล กชช.2ค ในการวางแผนติดตามและประเมินผลการพัฒนาชนบท การจัดระดับการพัฒนาหมู่บ้าน การจัดทำแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ การกำหนด พื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาของหน่วยงานทุกระดับ

3. ภาคเอกชน  สามารถนำข้อมูล กชช.2ค มาใช้ในการตัดสินใจและการวางแผนในการบริหารการลงทุนทางธุรกิจได้

(Visited 1 times, 1 visits today)