หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านคลองบอน ประจำปี 2559 ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว ได้ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป็นจุดเรียนรู้ให้กับบุคคลทั่วไปทั้งนักเรียน และต่างชาติ

บ้านคลองบอน หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาเป็นต้นแบบของจังหวัดพังงา ที่สร้างเครือข่ายและมีการทำนามากกว่า 300 ไร่ ปลูกพืชผักปลอดสารพิษจำหน่ายสถานประกอบการโรงแรมบนเกาะยาว และยังเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่สามารถขยายผลการดำเนินงานไปยังหมู่บ้านข้างเคียง ที่สร้างเครือข่ายระหว่างหมู่บ้าน
โดยอาศัยทุนทางสังคมที่แตกต่างกันในแต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชน นับว่าเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหมู่บ้านต้นแบบของอำเภอเกาะยาว
ทั้งนี้ บ้านคลองบอน เป็นหมู่บ้านที่มีชาวไทยมุสลิมประกอบอาชีพทำสวนยางพารา และทำการประมง ได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีการปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา จัดทำบัญชีครัวเรือน ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ทั้งบริโภคเอง และจัดจำหน่าย และเป็นชุมชนแห่งความจงรักภักดี
ยึดหลักศาสนาด้านคุณธรรม 5 ประการ คือ มีความซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ เห็นอกเห็นใจ และมีความไว้วางใจ

(Visited 1 times, 1 visits today)