หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จังหวัดพังงา

กรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผลในกระบวนการทำงาน โดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ชุมชนด้วยเกณฑ์ประเมิน ๖ ด้าน ๑๒ ตัวชี้วัด ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ -๒๕๕๑ และการขยายผลการทำงานสู่ความยั่งยืน โดยพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ มีศักยภาพ ๔ ด้าน ๒๓ ตัวชี้วัด ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ – ปัจจุบันจังหวัดพังงา มีจำนวน ๘ อำเภอ ๓๑๘ หมู่บ้าน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๘ จำนวน ๖๘ หมู่บ้าน (งบประมาณจากการพัฒนาชุมชน จำนวน ๕๘ หมู่บ้าน จากกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน)ปีงบประมาณ 255๒ – 2558 ที่อำเภอ พออยู่พอกิน อยู่ดีกินดี มั่งมีศรีสุขในปี ๒๕๕๙ กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดพังงา จำนวน ๘ หมู่บ้าน (อำเภอละ ๑ หมู่บ้าน) จังหวัดพังงา ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพและขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยการดำเนินโครงการสร้างแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง การประเมินความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือ ความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน (Gross Village Happiness : GVH)จังหวัดพังงาค่าคะแนนความสุขคะแนน ๐-๒๐ คะแนน ระดับอยู่ร้อน นอนทุกข์ จำนวน ๐ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ -คะแนน ๒๑-๔๐ คะแนน ระดับอยู่ได้ คลายทุกข์ จำนวน ๐ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ -คะแนน ๔๑-๖๐ คะแนน ระดับอยู่อิ่ม นอนอุ่น จำนวน ๐ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ -คะแนน ๖๑-๘๑ คะแนน ระดับอยู่ดี มีสุข จำนวน ๓ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๖คะแนน ๘๑-๑๐๐ คะแนน ระดับอยู่เย็น เป็นสุข จำนวน ๕๕ หมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๖ผลการประเมินความสุขเพิ่มขึ้น จำนวน ๕๘ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ จำนวนหมู่บ้านที่ประเมินความสุขมวลรวม จำนวน ๕๘ หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)