หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบบ้านตีนเป็ด ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำให้คนในชุมชนมีชีวิตที่พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบบ้านตีนเป็ด ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำให้คนในชุมชนมีชีวิตที่พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

(Visited 1 times, 1 visits today)