หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านคลองบอน หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และร่วมกันหาแนวทางพัฒนาทำให้คนในหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านคลองบอน หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และร่วมกันหาแนวทางพัฒนาทำให้คนในหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

(Visited 1 times, 1 visits today)