สื่อวิดิทัศน์

ศูนย์เรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล ” บ้านสวนบางหมาก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

กลุ่มอาชีพจักสานตำบลตำตัว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

https://youtu.be/JAVLdWqxMV8


คลิปวิดิทัศน์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดพังงา
https://www.youtube.com/channel/UChz1vu5i2e8b6b_IcZYfyKg

ศูนย์เรียนรู้ตามรอบพ่อ บ้านพัก พช.พอเพียง@บ้านพักข้าราชการ พช.พังงา

1. ศูนย์เรียนรู้ บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง พช พังงา

2. โครงการ กข.คจ. บ้านเขาเต่าใน จ. พังงา สู่แหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ

3. เล็ก เปลี่ยน โลก ออกปาก ซอแรง เอามื้อสามัคคี @พังงา ณ แปลงนายประสม เรืองแก้ว
https://youtu.be/HE17kjfuFew

4. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพังงา

5. พช พังงา ชวนปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร

6. พจ พังงา พาชมศูนย์เรียนรู้ “บ้านนี่้มีรัก ปลูกผักกินเอง”

7. ศูนย์เรียนรู้ บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง

8. พช พังงา บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ต้านภัยโควิด 19 #สุขจัง@พังงา ภายใต้แผนปฏิบัติการ 90 วัน

9. สตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย

10. บ้านพักแห่งการเรียนรู้

11. พี่สอนน้อง ข้าราชการใหม่ พช.พังงา

12. พช.พังงา ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ตามรอยพ่อ บ้านพัก พช.พอเพียง

 

กิจกรรมเด่น
1. พิธีลงนาม MOU “สตรีพังงา นางฟ้าอันดามัน สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย จ.พังงา”

2. 5 ส สร้างสุข สุขจัง ที่พังงา

3. เชิญมาเที่ยวพังงา ชมความสำเร็จกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ.เกาะยาว

4. จังหวัดพังงา จัดกิจกรรมกรรมครบรอบ 51 ปี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

5. ย้อนยุค เสวนา……เรื่อง  เมืองพังงา (…ซั่น 1)

6. ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดคำรับรองฯ

 

ครัวเรือนต้นแบบ
1. ครัวเรือนต้นแบบผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน นายประสิทธิ์  อินทร์แก้ว
https://www.youtube.com/watch?v=wdmY_4GYzws&t=20s

2. ครัวเรือนต้นแบบ นางวาทินี บุญนาม 18/10 ม. 2 ต. กะปง .อ.กะปง จ.พังงา

3. ครัวเรือนต้นแบบ นางสาวอุไรภรณ์ ขมักกิจ 5/1 ม.3 ต.ป่ากอ อ.เมืองพังงา จ.พังงา

4. นายชนะ เกื้อธนารักษ์ หมู่ที่ 3 ต.ท้ายเหมือง อ. ท้ายเหมือง จ.พังงา

5. เรือนต้นแบบ นางปราณี ทวีรส หมู่ที่ 2 ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา

6. นายยุทธนา ยี่สูย 40/1 หมู่ที่ 5 ต.ตำตัว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

7.นางสาวปาริฉัตร ผดุงทรัพย์ 45 หมู่ที่ 2 ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา

8. นายสมชาย แสวงหา 57 หมู่ที่ 5 ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา

9. นายปรีชา อุดม ผู้ใหญ่บ้านขุมมุด หมู่ที่ 4 ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

10. นางเปรมจิตร์ เพ็ชรรัตน์ อ.กะปง จ.พังงา

11. นายสมบัติ ยกเชื้อ ผู้ใหญ่บ้านนากลาง หมู่ที่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

12. นายเสริม ขันเสน หมู่ที่ 3 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

13. นางเพ็ญศรี โกยดุลย์ หมู่ที่ 2 ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

14. นายประทวน พลรบ หมู่ที่ 2 ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา

15. นางสาวสุมณฑา สุทธาคง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

16. นางอรทัย หินน้อย หมู่ที่ 4 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา
https://www.youtube.com/watch?v=FqihlvJeQ_A&t=4s

17.างสาวสุนันธกานต์ ราชสีมา ๒๙/๔ ม.๗ ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

18. นางนิรมล กองข้าวเรียบ อ.เกาะยาว จ.พังงา

19.นายเยี่ยมหมาน หวันเมือง ต.บ่อแสน อ.ทับปุด

20. ายศิริพงษ์ ศรีธนสาร อำเภอคุระบุรี จ.พังงา

21.  นายหมาดหลี เพลินจิตร ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา
https://www.youtube.com/watch?v=QovEqf6SZLs

22. นางสาวเสริมศรี ทองสกุล หมู่ที่ 6 ตำบลกะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

23.

(Visited 1 times, 1 visits today)