สารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2565

  1.  แนวทางการดำเนินงานสารสนเทศต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี  2565 https://itcenter.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/105/2021/11/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A865.pdf

2. โปรแกรม CIA 2021 และคู่มือการใช้งาน

https://dpu.cdd.go.th/cia

(Visited 1 times, 1 visits today)