บ้านนากลาง หมู่ที่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

นายสมบัติ ยกเชื้อ ผู้ใหญ่บ้าน กล่าวว่า บ้านนากลาง ม.9 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่งแห่งนี้ เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในหมู่บ้าน รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน ทั้งนี้เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทั้งเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานทดแทน ให้ทุกคนมีจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่ คนในหมู่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมกันทำงานอย่างบูรณาการ
ที่ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด ม.9 บ้านนากลาง ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา นายสมบัติ ยกเชื้อ หรือ “ผู้ใหญ่หม้อ” อายุ 52 ปี เป็นเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการปลูกพืชทางเลือกใหม่ในโรงเรือนระบบปิด โดยได้ก่อสร้างโรงเรือนระบบปิดขนาดใหญ่ กว้าง 6 เมตร ยาว 24 เมตร ทำการปลูกเมลอนเพื่อการค้าเป็นเจ้าแรกของจังหวัดพังงา ใช้สายพันธุ์อามาอิ พันธุ์เจพีออแรนจ์ และพันธุ์แคนซา จำนวน 500 ต้น“เมลอน” โรงเรือนปิดแปลงแรกที่พังงาออกสู่ตลาดแล้วทำรายได้งาม ใช้พลังงานจากแผ่นโซลาร์ เซลล์ ควบคุมการให้น้ำ และปุ๋ยแบบอัตโนมัติในระบบน้ำหยด และระยะเวลาการให้น้ำตามความต้องการของพืช และสภาพภูมิอากาศ ใช้ระยะเวลาประมาณ 70-80 วัน ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ และฤดูปลูก พันธุ์เบาจะ เก็บเกี่ยวได้เร็ว และถ้าปลูกฤดูร้อนผลจะสุกเร็วกว่า ผลผลิตรอบแรกจำหน่ายได้กิโลกรัมละ 150-190 บาท แล้วแต่เกรด สามารถทำรายได้ให้ประมาณ 75,000-100,000 บาท นับเป็นรายได้ที่งดงามในยามที่ราคายางพาราตกต่ำ“เมลอน” โรงเรือนปิดแปลงแรกที่พังงาออกสู่ตลาดแล้วทำรายได้งาม นายสมบัติ ยกเชื้อ กล่าวว่า แนวคิดในการหันมาปลูกผัก ผลไม้ในโรงเรือนระบบปิด เนื่องจากการเพาะปลูกที่ผ่านมาต้องประสบปัญหาภัยจากธรรมชาติ ได้แก่ ภัยแล้ง น้ำท่วม วาตภัย ซึ่งเป็นภัยที่ควบคุมไม่ได้ จึงได้มีความคิดที่จะปลูกพืชระบบปิดซึ่งสามารถควบคุมการผลิตได้ โดยไม่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ที่สำคัญสามารถควบคุมเวลาให้ผลผลิตออกสู่ท้องตลาด และกำหนดราคาจำหน่ายเองได้ โดยเปิดให้ลูกค้าสั่งจองทางสื่อออนไลน์ และจำหน่ายที่ร้านค้าชุมชนของหมู่บ้าน“เมลอน” โรงเรือนปิดแปลงแรกที่พังงาออกสู่ตลาดแล้วทำรายได้งาม ซึ่งขณะนี้มีผู้สนใจสั่งจองเป็นจำนวนมาก เนื่องจากผลผลิตมีคุณภาพ และปลอดภัย อีกทั้งรสชาติหวาน หอม อร่อย ซึ่งนอกจากจำหน่ายผลผลิตแล้ว ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจได้ถ่ายภาพในแปลงเพื่อเป็นที่ระลึกเป็นการสร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่งด้วย ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเข้าชมได้ทุกวันที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-6279-5380“เมลอน” โรงเรือนปิดแปลงแรกที่พังงาออกสู่ตลาดแล้วทำรายได้งาม ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดพังงา ปีละกว่า 3 ล้านคน อาหารส่วนใหญ่โดยเฉพาะพืชผัก และผลไม้ที่ใช้บริการนักท่องเที่ยวต้องนำเข้ามาจากต่างจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา จึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด และเป็นการสร้างรายได้อันดีให้แก่เกษตรกรในช่วงภาวะพืชเศรษฐกิจราคาตกต่ำ การปลูกเมลอน จึงเป็นอีกหนึ่งพืชทางเลือกของเกษตรกรจังหวัดพังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)