บ้านท่าเขา เป็นหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากคนทั่วไปมาเที่ยวจำนวนมาก ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างดี

บ้านท่าเขา ตำบลเกาะยาวน้อย ก่อนปี พ.ศ. 2446 ขึ้นตรงต่อ อำเภอเมืองพังงา ต่อมาในปี พ.ศ. 2446 ทางราชการได้ยกฐานะบริเวณเกาะต่าง ๆ ขึ้นตรงกับ กิ่งอำเภอเกาะยาว และเป็นอำเภอเกาะยาวในปี พ.ศ. 2531 พลเมืองที่อยู่อาศัยอยู่บนเกาะยาวน้อยเล่าสืบมาว่าเป็นผู้ที่อพยพมาจากเมืองตรัง ซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 99% ปัจจุบัน ต.เกาะยาวน้อย แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน
พื้นที่

มีสภาพพื้นที่เป็นเกาะอยู่บริเวณอ่าวพังงา อยู่ทางทิศใต้ของ จ.พังงา ประมาณ 43 กม. มีพื้นที่ประมาณ 46.4 ตร.กม. ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาทอดยาวตลอดแนวเหนือใต้ บริเวณรอบเกาะมีที่ราบชายฝั่ง หาดทรายสวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยว
เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ่าวพังงา น่านน้ำ จ.กระบี่
ทิศใต้ ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่เกาะ และน่านน้ำ จ.กระบี่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ น่านน้ำ จ.ภูเก็ต
อาชีพ

อาชีพหลัก เกษตรกรรม ประมง
อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง เลี้ยงสัตว์
สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า, น้ำประปา, โทรศัพท์ เข้าถึงทุกหมู่บ้าน ในเขต ต.เกาะยาวน้อยรวม 7 หมู่บ้าน มีเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้า สามารถใช้ได้ 24 ชม. ในวันอังคาร, พุธ, เสาร์ และอาทิตย์ ส่วนในวันจันทร์, วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ ช่วงเวลากลางวันตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 07.00 น. ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ โดยจะใช้ในเวลากลางคืนเท่านั้น
การเดินทาง

จากพังงา นั่งรถสองแถวจากตลาดเมืองพังงาประมาณ 20 นาที ลงรถท่าเรือบ้านท่าด่าน ต.เกาะปันหยี ลงเรือหางยาวขนาดใหญ่ เวลาประมาณ 12.00 น. – 12.30 น. วันละ 1 เที่ยว ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง ค่าโดยสารคนละ 80 บาท สู่ท่าเรือสุขาภิบาลเกาะยาวน้อย
ผลิตภัณฑ์

ขนมต่างๆ, อาหารแปรรูปจากสัตว์น้ำ, ดอกไม้ประดิษฐ์จากเกล็ดปลา

(Visited 1 times, 1 visits today)