บ้านตีนเป็ดหมู่ที่ 2 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา มีประชากรทั้งหมด 115 ครัวเรือน 426 คน บ้านตีนเป็ดเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เดิมประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำเหมืองแร่ หลังจากราคาแร่ตกต่ำ จึงได้หันมาประกอบอาชีพด้านการเกษตรการปลูกยางพา

พังงา : นายวิวัฒน์ วสันต์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านตีนเป็ด ได้ส่งเสริมให้คนในชุมชนบ้านตีนเป็ด ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับวิถีชีวิตคนในหมู่บ้านตีนเป็ด คือ ใช่จ่ายอย่างประหยัดรู้จักเก็บ รู้จักออม มีน้อยใช้น้อย ได้จัดให้มีการเรียนรู้ และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยปราชญ์ชาวบ้านจะเป็นจุดถ่ายทอดความรู้ และวัฒนธรรมประเพณี ที่สำคัญให้แก่ลูกหลานในหมู่บ้าน ได้แก่ ระบำร่อนแร่ ตามวิสัยทัศน์
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นฐานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพืช ผักพื้นบ้าน และการใช้สมุนไพรในการรักษาโรค มีการดูแลป่า ภูเขา และแหล่งน้ำในหมู่บ้าน และต้นน้ำลำธาร พร้อมการใช้วิถีชีวิตด้วยการเอื้ออารีต่อกัน ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการของหมู่บ้าน การเตรียมความพร้อม การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของคนในชุมชน ซึ่งในหมู่บ้านมีการจัดตั้งกองทุน
เช่น กองทุนแม่ของแผ่นดิน ด้านสวัสดิการ ช่วยเหลือยามเจ็บไข้ ในกรณีคลอดบุตร เสียชีวิต และมอบทุนการศึกษา จนได้รับการคัดเลือกจากสำนักพระราชวัง ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และจังหวัดพังงา ทำการคัดเลือกหมู่บ้านตีนเป็ด ให้เป็นหมู่บ้านดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน จากสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ ให้ทุกคนสามารถดำเนินชีวิตในยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างยั่งยืนและมีความสุขอีกด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)