บ้านกะปง ตำบลกะปง อำเภอกะปง ได้นำข้อมูลสารสนเทศมาพัฒนาคุณภาพชีวิต ทำให้คนในหมู่บ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

บ้านกะปง ตำบลกะปง อำเภอกะปง ได้นำข้อมูลสารสนเทศมาพัฒนาคุณภาพชีวิต ทำให้คนในหมู่บ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

(Visited 1 times, 1 visits today)