บ้านกลาง เป็นหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งคนในหมู่บ้านได้ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาหมู่บ้านจนได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

บ้านกลาง เป็นหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งคนในหมู่บ้านได้ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาหมู่บ้านจนได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

(Visited 1 times, 1 visits today)