นายสมพงษ์ พรผล ได้ก่อร่างสร้างตัวโดยยึดอาชีพทำนา สวนยางพารา ไม้ผลและพืชหมุนเวียน พืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา เป็ดเป็นอาหารลดรายจ่ายในครัวเรือน และนำผลผลิตที่เหลือไปขายในตลาดชุมชน มุ่งมั่นส่งลูกทุกคนได้เรียนหนังสือจนจบปริญญา (ตรี โท) และมีงานที่ดีในสังคมถึง ๕

พังงา : นายสมพงษ์ พรผล ได้ก่อร่างสร้างตัวโดยยึดอาชีพทำนา สวนยางพารา ไม้ผลและพืชหมุนเวียน พืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา เป็ดเป็นอาหารลดรายจ่ายในครัวเรือน และนำผลผลิตที่เหลือไปขายในตลาดชุมชน มุ่งมั่นส่งลูกทุกคนได้เรียนหนังสือจนจบปริญญา (ตรี โท) และมีงานที่ดีในสังคมถึง ๕ คน ปัจจุบันมีฐานะมั่นคง เป็นครอบครัวที่อบอุ่น เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครอบครัวอื่นในชุมชน และเป็นที่เคารพศรัทธาของญาติพี่น้องและชาวบ้านในละแวกนั้น โดยในอดีตเคยบวชเรียนมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งได้รับการบรรพชาเป็นพระ เมื่อลาสิกขาบทและแต่งงานแล้วจึงนำธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตตลอดมา

(Visited 1 times, 1 visits today)