นายอเนก จิวะรัตน์ ด้วยยึดประกอบอาชีพเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งยังเป็นผู้นำที่มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง ส่งให้ “โกบั๊ก” นายอเนก จีวะรัตน์ เกษตรกรแห่ง อ.กะปง จ.พังงา ได้นำความรู้ถ่ายทอดให้แก่ชุมชนได้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อให้เป็นนวัตกรรมชุมชนท

พังงา : นายอเนก จิวะรัตน์ “เริ่มจากปลูกพืชผักสวนครัวหลายชนิด ปลูกยาง สวนผลไม้ ควบคู่การปลูกพริกไทย กาแฟ โดยศึกษาและนำความรู้ระบบจัดการฟาร์มจากการอบรมหลักสูตรไร่นาสวนผสมของกรมส่งเสริมการเกษตร และจากที่มีโอกาสไปดูงานเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ของในหลวง จึงนำภูมินั้นนำมาบริหารจัดการพื้นที่ของตนเองให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด” โกบั๊ก แจง

(Visited 1 times, 1 visits today)