บ้านตีนเป็ดหมู่ที่ 2 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา มีประชากรทั้งหมด 115 ครัวเรือน 426 คน บ้านตีนเป็ดเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เดิมประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำเหมืองแร่ หลังจากราคาแร่ตกต่ำ จึงได้หันมาประกอบอาชีพด้านการเกษตรการปลูกยางพา

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านคลองบอน ประจำปี 2559 ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว ได้ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป็นจุดเรียนรู้ให้กับบุคคลทั่วไปทั้งนักเรียน และต่างชาติ