หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านคลองบอน หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และร่วมกันหาแนวทางพัฒนาทำให้คนในหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น