นายสมพงษ์ พรผล ได้ก่อร่างสร้างตัวโดยยึดอาชีพทำนา สวนยางพารา ไม้ผลและพืชหมุนเวียน พืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา เป็ดเป็นอาหารลดรายจ่ายในครัวเรือน และนำผลผลิตที่เหลือไปขายในตลาดชุมชน มุ่งมั่นส่งลูกทุกคนได้เรียนหนังสือจนจบปริญญา (ตรี โท) และมีงานที่ดีในสังคมถึง ๕

นายอเนก จิวะรัตน์ ด้วยยึดประกอบอาชีพเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งยังเป็นผู้นำที่มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง ส่งให้ “โกบั๊ก” นายอเนก จีวะรัตน์ เกษตรกรแห่ง อ.กะปง จ.พังงา ได้นำความรู้ถ่ายทอดให้แก่ชุมชนได้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อให้เป็นนวัตกรรมชุมชนท