คลังเก็บ: ภาพกิจกรรม

22 มี.ค 60 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชน จังหวัดพังงา ตามงบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัดพังงา กิจกรรมจัดเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อนหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ณ บ้านโคกไคร หมู่ที่ 1 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด