25 เม.ย 60 ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นางสาวอรษา โพธิ์ทอง ตรวจเยี่ยมติดตามงานสัมมาชีพชุมชน อ.เมืองพังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)