District Community Development Office News

ศึกษาชุมชนและเยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินงานโครงการพังงาเมืองแห่งความสุข รวมพลังปลูกผัก สร้างความมั่นคงทางอาหาร รักษ์สิ่งแวดล้อม ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลสองแพรกอำเภอเมืองพังงา