คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา เรื่อง มาตรการใช้ค่านิยมองค์การในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรเพื่อการรับรู้และเข้าใจค่านิยมองค์การ ABC DEF S&P สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

(16/05/2560)