คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

ที่ พง 0019.1/ว389 เรื่อง การดำเนินงานโครงการคลังอาหารและการแบ่งปันประจำชุมชน สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่พังงา เมืองแห่งความสุข กิจกรรมที่ 2 การจัดตั้งคลังอาหาร “ครัวชุมชน” ต้นแบบ ประจำชุมชน กิจกรรมย่อยที่ 2.1กิจกรรมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งครัวชุมชน

(24/01/2566)

ประกาศราคากลาง โครงการ จ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สนับสนุนการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ ตามโครงการ คลังอาหารและการแบ่งปันประจำชุมชน สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่พังงาเมืองแห่งความสุข กิจกรรมที่ 1 การจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์และคลังอาหารครัวชุมชนต้นแบบสู่การแบ่งปัน กิจกรรมย่อย ที่ 13 กิจกรรมสนับสนุนวัสดุในการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์

(23/01/2566)