คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

ที่ พง 019.4/ว 5465 เรื่อง การดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “รักจัง…พังงา” สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กิจกรรมที่ 5 เชื่อมโยงการตลาดท่องเที่ยวภาคธุรกิจ

(19/10/2563)