แบบฟอร์ม(ร่างภารกิจหน่วยงาน)ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขคำสั่งแบ่งงานและหน้าที่รับผิดชอบตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)