ที่ พง 0019.2/ว 4884 เรื่อง การประเมินศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามหลักธรรมาภิบาล และการรายงานภาวะหนี้สินและฐานะการเงินโครงการ กข.คจ. ประจำปี พ.ศ. 2562

(Visited 1 times, 1 visits today)