กระบวนงานการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด และการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกวดชนะเลิศระดับเขตตรวจราชการ

(Visited 1 times, 1 visits today)