คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

ด่วนที่สุด พง 0019.1/ว5430 เรื่อง การดำเนินการ Kick Off ดำเนินการโครงการคลังอาหารและแบ่งปันประจำชุมชน สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่พังงาเมืองแห่งความสุข กิจกรรมที่ 1.1 ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธ์เพื่อเป็นคลังอาหารและแบ่งปันประจำชุมชน

(23/11/2565)