4.เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ 70 ผลิตภัณฑ์ โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์otopให้มีคุณภาพและมาตรฐานทันสมัยและขยายชองทางการตลาด เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว

(15/04/2563)

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ และออกแบบบรรจุภัณฑ์ จำนวน 70 ผลิตภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานทันสมัยและขยายช่องทางการตลาด เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงา

(03/03/2563)