4.เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกวดราคา จ้างพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ จำนวน 70 ผลิตภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพและมาตรฐานทันสมัยและขยายช่องทางการตลาด เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-bidding)

(12/09/2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) กิจกรรมที่ 2 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 ผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(31/08/2562)

เลขที่ 80/2562 เรื่อง การจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวยสู่การพัฒนา (Quadrant D) กิจกรรมที่ 2 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 ผลิตภัณฑ์ ตามประกาศ จังหวัดพังงา ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

(23/07/2562)

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) กิจกรรมที่ 2 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 ผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(09/07/2562)

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ส่วนประกอบสำหรับประกอบและปกรุงอาหาร ในการสาธิตเพื่อใช้ในการฝึกอบรม สาธิตตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมวิถีพอเพียง “เดินตามรอยเท้าพ่อ” สู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ กิจกรรมที่ 3 จัดทำแผนชีวิต ปรับปรุงแผนส่งเสริมกิจกรรมทางเลือกในครัวเรือนและศูนย์เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27/05/2562)