4.เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการตลาดท่องเที่ยวภาคธุรกิจ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รักจัง…พังงา สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กิจกรรมที่ 5 เชื่อมโยงการตลาดท่องเที่ยวภาคธุรกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(30/09/2563)

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการตลาดท่องเที่ยวภาคธุรกิจ ตามโครงการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “รักจัง…พังงา” สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กิจกรรมที่ 5 เชื่อมโยงการตลาดท่องเที่ยวภาคธุรกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(11/09/2563)