4.เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางจ้างเหมาออกแบบเส้นทางและสร้างสรรค์จัดทำ Product Testing /จัดทำสื่อและเอกสารประชาสัมพันธ์ ตามโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยชุมชนจังหวัดพังงา

(16/08/2560)