4.เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง โครงการ จ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สนับสนุนการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ ตามโครงการ คลังอาหารและการแบ่งปันประจำชุมชน สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่พังงาเมืองแห่งความสุข กิจกรรมที่ 1 การจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์และคลังอาหารครัวชุมชนต้นแบบสู่การแบ่งปัน กิจกรรมย่อย ที่ 13 กิจกรรมสนับสนุนวัสดุในการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์

(23/01/2566)

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เป้าหมายจำนวน ๒๐ ผลิตภัณฑ์ ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Base OTOP KBO) กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด จำนวน ๒๐ ผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(14/03/2565)

ขอบเขตการดำเนินงาน TOR ซื้อเครื่องอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมการแผ่รังสีอินฟราเดรดระยะไกล (FIR Hybrid dome) พร้อมติดตั้ง จำนวน 20 เครื่อง โครงการส่งเสริมการแปรรูปอาหารทะเลและสินค้าเกษตรจังหวัดพังงา

(18/05/2564)

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการแปรรูปอาหารทะเลและสินค้าเกษตรจังหวัดพังงา ซื้อเครื่องอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมการแผ่รังสีอินฟราเดรดระยะไกล (FIR Hybrid dome) พร้อมติดตั้ง จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(18/05/2564)

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ พร้อมผลิตเพื่อจำหน่าย (32 ผลิตภัณฑ์)โครงการพัฒนายกระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP สู่การเป็นมืออาชีพ 4.0 กิจกรรมที่ 4 พัฒนาผลิตภัณภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(29/04/2564)

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการแปรรูปอาหารทะเลและสินค้าเกษตรจังหวัดพังงา ซื้อเครื่องอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมการแผ่รังสีอินฟราเดรดระยะไกล (FIR Hybrid dome) พร้อมติดตั้ง จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(28/04/2564)

ประกาศการกำหนดราคากลางและ TOR โครงการพัฒนายกระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP สู่การเป็นมืออาชีพ 4.0 กิจกรรมที่ 4 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ พร้อมผลิตเพื่อจำหน่าย (32 ผลิตภัณฑ์) จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พร้อมผลิตเพื่อจำหน่าย (32 ผลิตภัณฑ์)

(20/04/2564)