4.เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตการดำเนินงาน TOR ซื้อเครื่องอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมการแผ่รังสีอินฟราเดรดระยะไกล (FIR Hybrid dome) พร้อมติดตั้ง จำนวน 20 เครื่อง โครงการส่งเสริมการแปรรูปอาหารทะเลและสินค้าเกษตรจังหวัดพังงา

(18/05/2564)

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการแปรรูปอาหารทะเลและสินค้าเกษตรจังหวัดพังงา ซื้อเครื่องอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมการแผ่รังสีอินฟราเดรดระยะไกล (FIR Hybrid dome) พร้อมติดตั้ง จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(18/05/2564)

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ พร้อมผลิตเพื่อจำหน่าย (32 ผลิตภัณฑ์)โครงการพัฒนายกระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP สู่การเป็นมืออาชีพ 4.0 กิจกรรมที่ 4 พัฒนาผลิตภัณภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(29/04/2564)

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการแปรรูปอาหารทะเลและสินค้าเกษตรจังหวัดพังงา ซื้อเครื่องอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมการแผ่รังสีอินฟราเดรดระยะไกล (FIR Hybrid dome) พร้อมติดตั้ง จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(28/04/2564)

ประกาศการกำหนดราคากลางและ TOR โครงการพัฒนายกระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP สู่การเป็นมืออาชีพ 4.0 กิจกรรมที่ 4 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ พร้อมผลิตเพื่อจำหน่าย (32 ผลิตภัณฑ์) จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พร้อมผลิตเพื่อจำหน่าย (32 ผลิตภัณฑ์)

(20/04/2564)