3.พัฒนาชุมชนใสสะอาด

คำสั่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา เรื่องมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการระบบสารสนเทศการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านช่องทางพิเศษแบบ QR code สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

(23/06/2562)

ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาการรับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและระบบกลไกการจัดการ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

(23/06/2562)