2.กฎระเบียบข้อบังคับ

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว395ลงวันที่10ตุลาคม2560 เรื่อง การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าเช่าที่พักของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานฯ

(19/10/2560)