หนังสือแจ้งเวียน

หนังสือที่ พง 0019.1/ว1591 เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) กิจกรรม เชื่อมโยงการตลาดในลักษณะการเจรจาจับคู่ธุรกิจ

(18/03/2563)