หนังสือแจ้งเวียน

หนังสือ ที่ พง 0019.2/ว1928 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2563

(31/03/2563)

หนังสือที่ พง 0019.1/ว1591 เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) กิจกรรม เชื่อมโยงการตลาดในลักษณะการเจรจาจับคู่ธุรกิจ

(18/03/2563)