1.ประกาศ/หนังสือสั่งการ

หนังสือที่พง0019.4/ว3356ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ(สอบข้อเขียน)ให้เข้ารับการประเมินบุคคล ผลงาน และความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

(01/08/2560)