1.ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ที่ พง 0019.2/ว 2874 เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานสร้างความมั่นคงทางอาหารและคลังตำบลหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน จังหวัดพังงา

(19/05/2563)