1.ประกาศ/หนังสือสั่งการ

หนังสือเลขที่ พง 0019.2/ว5191 ลว 15 พ.ย. 2560 เรื่อง แจ้งแผนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สามารถดาว์นโหลดได้ที่ Mail ของแต่ละอำเภอค่ะ)

(16/11/2560)