1.ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ที่ พง 0019.1/ว 5597 เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “รักจัง…พังงา” สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กิจกรรมที่ 4 ติดตามาประเมินผลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (เที่ยวบ้านฉัน)

(20/10/2563)