1.ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ที่ พง 0019.1/ว 5634 เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรม ยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว ( ผลิตภัณฑ์คลัสเตอร์ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก )

(27/10/2563)