1.ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ด่วนที่สุด ที่ พง 0019.4/ว1858 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตัวชี้วัดงานทีม ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ 5 ส สำนักงานสะอาด

(07/04/2564)