1.ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ที่ พง 0019.1/ว4729 เรื่อง การดำเนินกิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏฺบัติการ 90 วันฯ

(27/09/2564)