ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่พร้อมอุปกรณ์ในการจัดประชุม ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงการดูดซับมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22/09/2565)

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการ ตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนของ ศจพ.ทุกระดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16/09/2565)

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุมพร้อมเข้าเล่ม ตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนของ ศจพ.ทุกระดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16/09/2565)

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16/09/2565)

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ รวมจำนวน 4 เครื่อง ของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนนาบทบาทสตรีจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16/09/2565)

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุมพร้อมเข้าเล่ม ตามโครงการประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/09/2565)