9บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพังงา (วิสาหกิจเพื่อสั่งคม) จำกัด