ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองพังงา ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านทับเหวน หมู่ที่ 3 ตำบลสองแพรก อำเภอเมืองพังงา

ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองพังงา ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านปากโตน หมู่ที่ 2 ตำบลป่ากอ อำเภอเมืองพังงา

เยี่ยมให้กำลังใจ นางสาวอนุศรา ขุนทองนักศึกษาพัฒนากร รุ่น 116 ที่เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (พัฒนากร รุ่นที่ 116) ภาคสรุป ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)