ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมครัวเรือนและแปลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อดำเนินการตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ของพื้นที่นางศลิณา ปลูกไม้ดี หมู่ที่ 2 บ้านพรุใน ตำบลพรุใน

ลงพื้นที่ เอามื้อสามัคคีกลุ่มเป้าหมายโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" พื้นที่นางศลิณา ปลูกไม้ดี หมู่ที่ 2 บ้านพรุใน ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว