ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

ลงพื้นที่ตำบลทุ่งคาโงก เพื่อเยี่ยมเยือนและเชิญชวนครัวเรือนตกเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบชี้เป้าโดยการใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP ให้เข้าร่วมการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลงพื้นที่ตำบลทุ่งคาโงก เพื่อติดตามครัวเรือนที่ได้รับการสนับสนุนวัสดุประกอบอาชีพจากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบชี้เป้าโดยการใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP