ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมหัวหน้ากลุ่มงาน /ฝ่าย พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2561