ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาการจังหวัดพังงาเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ในระดับพื้นที่