ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม / ฝ่าย และทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( สภากาแฟยามเช้า) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็นระหว่างหน่วยงาน ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนางสาวศริญญา ใจเย็น หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางพนิดา คงเสน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานอำเภอทับปุด

นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา นางสาวศริญญา ใจเย็น หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอ และทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะกั่วทุ่ง ร่วมลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดพังงา เวทีครั้งที่ 4