ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา เข้าร่วมการสัมมาเชิงปฏิบัติการ “การเชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยให้บริการส่งเสริม SMEs” กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายหน่วยให้บริการ SME ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร

นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุม นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหัวหน้ากลุ่มงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 8/2561

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” (ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2561 จังหวัดพังงา

นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมพิธีสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา