ข่าวประชาสัมพันธ์

นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงาน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล ภายใต้แนวคิด “ของดีจังหวัดพังงา สู่อโยธยาเมืองเก่า” ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพังงา และ นายชัยวัฒน์ แสงศรี พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผู้แทน ผู้ว่าราชการจังหวัด) หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP พังงา

นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงาร่วมเปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภูมิภาคสานสัมพันธ์อยุธยานานาชาติ (EXPO 2018) ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา