ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการ “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 – 2564)

นายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเยี่ยมชมให้กำลังใจ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา จัดประชุมชี้แจงถ่ายทอดค่าเป้าหมายการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561